Evaluatie voortgang fusieproces

Gepubliceerd op 8 november 2018 om 20:00

Op dit moment zijn de werkgroepen geïnstalleerd en zijn deze gestart met hun werkzaamheden.
Door het gewijzigde politieke klimaat in de Gemeente Veere is de toekomst van het MFA onduidelijk geworden. De verwachting is dat er op korte termijn geen duidelijkheid zal komen. Eén en ander zal blijken na een gesprek met de betrokken wethouder. De stuurgroep Fusie heeft daarom gemeend de huidige stand van zaken te evalueren en inzicht te geven in de weg die wellicht vanaf nu bewandeld zou kunnen/moeten worden.


Het fusietraject kan ernstige schade oplopen omdat de belangrijkste vraag waar er gevoetbald c.q. gesport zal gaan worden, onbeantwoord blijft. Daarnaast is het duidelijk dat het antwoord op die vraag voorlopig niet gegeven zal worden.


De stuurgroep is van mening dat elke vereniging problemen heeft met het aantal leden en het verwerven van voldoende vrijwilligers. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om nieuwe wet- en regelgeving vorm te geven binnen de clubs. Denk bijvoorbeeld aan regelingen omtrent de zgn. privacywetgeving.
Het fusieproces mag niet beïnvloed worden door vertragende factoren. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de verschillende ledenvergaderingen binnen de verenigingen over het tijdspad: afronding in april 2019. Door de factoren, zoals hierboven geschetst, is de kans groot dat dit tijdspad niet zal worden gehaald. Daarnaast hebben de verschillende verenigingen te maken met investeringsvraagstukken, huisvestingsproblematieken en beleidsontwikkelingen die snel beantwoord moeten worden om zodoende structurele problemen tegen te gaan.


Resumerend en evaluerend komt de stuurgroep tot het volgende voorstel, dat er voor zal zorgen dat het proces geen vertraging oploopt:
De fusie tussen de drie verenigingen en Sportdorp Oostkapelle wordt zo snel mogelijk tot stand gebracht. Uiteraard na bestudering van de rapportage die door de werkgroepen wordt aangeleverd. Dat is geen afwijking van het afgesproken proces. De verenigingen en Sportdorp blijven sporten op hun huidige thuisbasis, waarbij de jeugd van de voetbalverenigingen hun wedstrijden gaan spelen op de wijze die nu al overeen is gekomen, “om en om” in Oostkapelle en Domburg. De trainingen van de teams verlopen op dezelfde manier.
De A-selecties van de clubs spelen hun wedstrijden op hun huidige sportcomplex, dus op Sportpark Duinhelm en Sportpark Oosterloo. De B-senioren volgens het systeem dat bij de jeugd gehanteerd wordt, dus “om en om”.


Wat zijn de voordelen van deze verandering in het fusietraject?

  • Een sterke vereniging in onderhandeling met derden, onder andere ten aanzien van de huisvesting.
  • Een daadkrachtig fusieproces, waarin duidelijkheid en openheid troef zijn.
  • De geïnstalleerde werkgroepen kunnen met veel energie aan de slag zonder allerlei vertragende factoren.
  • Voor de leden van de verschillende verenigingen ontstaat duidelijkheid over de toekomst van de nieuwe vereniging.
  • Het geplande traject kan zonder vertragingen afgelegd worden.
  • De nieuwe sportvereniging blijft gebruik maken van de huidige complexen, te weten Sportpark Duinhelm, Sporthal De Halve Maan en Sportpark Oosterloo, en kan op deze manier gefaseerd toe groeien naar de omnivereniging “van de toekomst”.

 

Wat zijn de nadelen van dit fusietraject op deze manier?

  • Geen duidelijkheid over de huisvesting in de toekomst


Om dit nadeel in te kaderen en toch duidelijkheid te verschaffen over de toekomst wordt bij de fusie een convenant opgesteld. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van expertise van een advocaat en notaris.
In dit convenant worden afspraken opgenomen die belangrijk zijn voor de leden van de verenigingen c.q. nieuwe vereniging. De stuurgroep kan zich voorstellen dat in het convenant een afspraak komt, dat, indien er gekozen wordt voor een nieuwe locatie voor het beoefenen van de verschillende sporten, het bestuur al het mogelijke zal doen om een nieuwe locatie te bewerkstelligen. Om deze reden is het ook belangrijk om de onderhandelingspositie van de nieuwe vereniging zo sterk mogelijk te maken, hetgeen bereikt wordt door de fusie van de verenigingen en Sportdorp Oostkapelle snel te laten plaatsvinden.
Indien een nieuwe locatie niet mogelijk zal zijn, dan zullen de huidige complexen gebruikt blijven worden voor de verschillende sportactiviteiten.
Er kunnen in het convenant allerlei soorten van afspraken worden vastgelegd. Zo is er de mogelijkheid dat de leden van de huidige stuurgroep zitting nemen in het nieuwe bestuur om er zo voor te zorgen dat de afspraken die gemaakt zijn in het convenant gewaarborgd worden. Daarnaast kan een toetsing plaatsvinden door een externe instantie, een advocaat bijvoorbeeld. Daarnaast is het wellicht een optie om een nieuwe werkgroep te installeren die het convenant opstelt.

Op de pagina Verslagen kunt u alle documenten vinden met betrekking tot het fusieproces.


«   »